12/3/56

ปัญหาทางเพศที่พบได้บ่อยๆ

1. ปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identity Disorders)
     1.1  รักร่วมเพศ (Homosexualism)  คือความผิดปกติ ในพฤติกรรมทางเพศ เป็นไปในทางตรงกันข้าม การแสดงออกจะเป็นแบบเบี่ยงเบนทางเพศ เช่นแต่งกายเหมือนเพศตรงข้าม  กริยาท่าทาง การพูดจา กิจกรรมที่ทำ และที่สำคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจทางเพศ  จะมีความรู้สึก อารมณ์เพศกับเพศเดียวกัน
   เพศชาย เรียกว่า เกย์ (gay) หรือ ตุ๊ดแต๋ว  เกย์ยังมีสองแบบ คือ เกย์คิง และเกย์ควีน เกย์คิงจะดูเหมือนผู้ชายมาก เกย์ควีนจะแสดงออกเป็นเพศตรงข้ามให้เห็นชัดเจน 
   เพศหญิง เรียกว่า เลสเบี้ยน (lesbian) ซึ่งก็มีสองแบบเช่นกัน  คือ ทอม  และ  ดี้  ดี้จะเหมือนผู้หญิงมาก  ทอมจะแสดงออกเหมือนผู้ชาย ทำให้ดูออกได้จากลักษณะกิริยาภายนอก
  ทั้งเกย์และเลสเบี้ยน อาจมีความพึงพอใจได้กับทั้งสองเพศ  เรียกว่า ไบเซ็กช่วล  (bisexualism)  แต่ส่วนใหญ่ ไบเซ็กช่วล มักจะมีความพึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกันมากกว่า
    1.2  ความผิดปกติในเอกลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity Disorder) มีลักษณะสำคัญคือ คิดว่าตัวเองเป็นเพศตรงข้ามมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจะ รู้สึกรังเกียจอวัยวะเพศของตนเอง จนต้องการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ
การรักษา ทั้งสองประเภทไม่สามารถรักษาได้  ควรป้องกันมากกว่า
การป้องกัน  พ่อแม่เลี้ยงดูลูกอย่างอบอุ่น เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะพ่อกับลูกชาย และแม่กับลูกสาว  ครูและเพื่อนไม่ส่งเสริมให้มีการแสดงออกผิดเพศ

2. กามวิปริต (Paraphilias)   อาการสำคัญคือ มีความรู้สึกทางเพศกับสิ่งกระตุ้นที่ผิดธรรมชาติ มีหลายประเภท ดังนี้
2.1 Exhibitionism  ชอบอวดชอบโชว์  แก้ผ้าโชว์อวัยวะเพศตนเอง
2.2  Fetishism  ใช้ชุดชั้นในหรือเสื้อผ้า  ใช้ชุดชั้นใน หรือเสื้อผ้าอาภรณ์หรือวัตถุที่เป็นสัญญลักษณ์ของเพศตรงข้าม
2.3  Frottuerism  ชอบถูไถ  มักใช้สถานที่คนแน่นเบียดเสียดยัดเยียดกัน ใช้อวัยวะเพศถูไถ
2.4  Voyuerism  ชอบแอบดู  ต้องแอบดูจึงจะเกิดความรู้สึกทางเพศ
2.5  Pedophilia  ชอบเด็ก  ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่ยังไม่เป็นวัยรุ่น
2.6   Sadism   ชอบทำร้ายคู่ของตน จึงจะมีความตื่นเต้นทางเพศ
2.7  Masochism  ชอบถูกทำร้ายจึงจะมีความตื่นเต้นทางเพศ
2.8  Telephone scatalogia  โทรศัพท์ลามก  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางเพศ
2.9  Zoophilia  ชอบสัตว์  ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนได้ มีได้กับสัตว์เท่านั้น
2.10  Coprophilia,Urophilia  ชอบอุจจาระ,ปัสสาวะ  มากระตุ้นตัวเองจึงจะเกิดความรู้สึกทางเพศได้
การรักษา  ความผิดปกติแบบนี้รักษายาก การป้องกันสำคัญกว่าการรักษา
การป้องกัน การเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการทางเพศอย่างถูกต้อง พ่อแม่มีทัศนคติที่ดี  ไม่เข้มงวดเกินไป  ไม่ให้เด็กเก็บกดทางเพศ หรือเห็นเรื่องเพศเป็นเรื่องเลวร้ายสกปรกจนเกินไป  ให้ความรู้ทางเพศอย่างถูกต้อง

3. การตอบสนองทางเพศผิดปกติ (Psychosexual Dysfunctions)  อาการสำคัญ คือการตอบสนองเวลามีเพศสัมพันธ์ผิดปกติ  เกิดได้กับทั้งเพศชายและหญิง
3.1 ล่มปากอ่าว (Immature Ejaculation) เมื่อเริ่มสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอด ก็ถึงจุดสุดยอดอย่างรวดเร็ว พบบ่อยที่สุด
3.2 นกเขาไม่ขัน (Erectile Dysfunction ED or Impotence) มีความรู้สึกและความต้องการทางเพศ  แต่อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่นานเพียงพอ
3.3 หมดความสนใจทางเพศ  (Loss of Sexual Desire)
3.4 ช่องคลอดหดเกร็ง (Vaginismus)  เวลามีเพศสัมพันธ์จะกลัวจนกล้ามเนื้อช่องคลอดเกร็ง ไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปได้  หรือ เกิดความเจ็บปวดขระมีเพศสัมพันธ์
การรักษา จิตแพทย์สามารถให้การรักษาได้ผลดี โดยการใช้วิธีพฤติกรรมบำบัด  การใช้ยา(โดยเฉพาะ นกเขาไม่ขัน ยาได้ผลดีมาก)  และการให้ความรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้อง
การป้องกัน  ควรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อเรื่องเพศ ให้ความรู้เรื่องเพศแก่เด็กตามวัย
นพ.พนม  เกตุมาน

8/3/56

พฤติกรรมทางเพศ

พฤติกรรมทางเพศ  หมายถึง การกระทำ หรือ การปฏิบัติตนที่เกี่ยงข้องกับเรื่องเพศโดยครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
ที่แสดงออกภายนอก คือ พฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมทางเพศ จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัย คือ ครอบครัว เพื่อน สังคม และ วัฒนธรรม

1.อิทธิพลของครอบครัว
ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกที่อบรมทางด้านจิตใจและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้ แก่เด็ก ครอบครัวจึงมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นด้วย
2.อิทธิพลของเพื่อน
การคบเพื่อนมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตของวัยรุ่นเพราะเพื่อนจะมีอิทธิพล
ในเรื่องความคิดความ เชื่อตลอดจนให้คำปรึกษา หรือแนะนำในเรื่องต่างๆรวม ทั้งพฤติกรรมทางเพศ  และอาจชักจูงไปในทาง ที่ดีและไม่ดี ดังนั้นการเลือกคบ เพื่อนที่ดีจะช่วย แนะนำเรื่องพฤติกรรมทางเพศในทางที่เหมาะสม
3.อิทธิพลของสังคม
อิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ มีดังนี้

1) สถานภาพทางสังคม
  สถานภาพทางสังคมไทยปัจจุบันมีความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางฐานะทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.ทำให้มีภาวะคนตกงานช่องว่างระหว่างหารายได้ที่ได้รับระหว่างคนรวยและ
คนจนมีมากขึ้นการประกอบอาชีพบางอย่างจึงก่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ย
2) สื่อมวลชน
 สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อกระแสแนวคิดและทศทางความเคลื่อนไหวในสังคมการเสนอ ข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในทางที่เสื่อมเสีย เช่น การถูกข่มขืนที่ลงภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างชัดเจน พร้อมบอกรายละเอียด ต่างๆของการกระทำ
3) อิทธิพลของวัฒนธรรม
 
วัฒนธรรมหมายถึงวิถีการดำเนินชีวิต ที่คนสร้างขึ้นและปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยการถ่ายทอดไปสู่สมาชิก รุ่นต่อไป วัฒนธรรมจึงเป็นทุกส่งทุกอย่างที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถ ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมโดยมีความเชื่อทางศาสนาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของวัฒนธรรมในแต่ละ สังคม

   อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

1. ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศและการปฏิบัติตนต่อทางเพศตรงข้าม เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ

2.ค่านิยมทางเพศ

3.การพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผยระหว่างพ่อแม่กับลูก

เรื่องพรหมจรรย์

วัยรุ่นชาย วัยรุ่นชายมีค่านิยมทางเพศเรื่องพรหมจรรย์ของหญิงหลากหลายแนวคิดแต่ค่านิยมทางเพศที่ดี ที่สังคมไทยยอมรับกัน  ก็คือชายควรมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม
วัยรุ่นหญิง วัยรุ่นหญิงควรมีค่านิยมทางเพศเรื่องพรหมจรรย์ โดยคำนึงถึงความบริสุืทธิ์และการรักษาพรหมจรรย์จนกว่าจะพบกับชายที่แน่ใจ
ว่าจะเลือกเป็นคู่ครองและคู่ชีวิต แล้วสงวนรักษาพรหมจรรย์ไว้มอบ
ให้ในวันแต่งงาน

พฤติกรรมทางเพศของมนุษย์เป็นผลพวงจาก ปัจจัยหลายๆอย่าง ทั้งปัจจัยทางชีวภาพและทางจิตใจหากแต่การ แสดงออกทางเพศจะมากหรือน้อยแค่ไหน มันขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคมร่วมด้วย จะมีกิจกรรมแห่งรักมันต้องดู กาล เทศะ ยิ่งล้ำลึก ยิ่งต้องเป็นส่วนตัว วัฒนธรรมจึงเป็นบรรทัดฐานในการประเมินพฤติกรรมว่าถูกต้อง - ผิดเหมาะสม ดี - ชั่ว จารีต ธรรมเนียมปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชน หนุ่มสาวยุค 2000 ท่าม กลางสังคมไทย ที่คละเคล้าไปด้วยวัฒนธรรมไทยที่ถือปฏิบัติมา แต่ดั้งเดิม แต่ถูกผสมผสานกับ วัฒ นธรรมตะวันตก ที่ทั้งฮิตทั้งฮอต... จึงตกอยู่ในภาวะสับสนใน ค่านิยมปฏิบัติ ทางเพศที่มีความแตกต่างกัน ในสอง วัฒนธรรม กระแส วัฒน ธรรมตะวันตกส่วนหนึ่งหลั่งไหลผ่าน 'สื่อภาพยนตร์' ฮอลลีวู้ด ทะลุสายตา แทรกซึม สู่สมองสนองเป็นการปฏิบัติ ตามค่า นิยมใหม่ๆ โดยเฉพาะค่านิยมเรื่องเพศ สรุปค่านิยมทางเพศที่ เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมทางเพศของหญิงไทย

ค่านิยมทางเพศที่ถูกต้อง

ในประเทศไทยมีความเป็นไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว    โดยเฉพาะค่านิยมในเรื่องเพศ  ซึ่งมีมุมมองได้ 2 ทาง ดังนี้ คือ

ค่านิยมทางเพศในเรื่องที่ไม่ถูกต้องสำหรับคนไทย ได้แก่

1.1 การไม่เผยแพร่ความจริงในเรื่องเพศหรือการไม่ให้ความรู้เรื่องเพศแก่ บุตรหลานโดยคิดว่าเป็นเรื่อง หยาบคาย หรือน่าอาย
1.2การไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคคลในสังคมพูดคุยกันในเรื่องเพศ อย่าง เปิดเผย    
1.3 การยกย่องให้เพศชายเป็นใหญ่กว่าเพศหญิง
1.4 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสโดยถือว่าเพศชายไม่ผิด

มีสภาวะด้านต่างๆเหมาะสม เช่น

2.1 อายุ ควรอยู่ในเกณฑ์ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ชายควรมีอายุ 25-30 ปี ฝ่ายหญิง ควรมีอายุ 20-25 ปี  มี ความพร้อมทางร่างกาย

2.2 สุุขภาพร่างกายแต่งงานนั้นนอกจากมีความพร้อมทางร่างกายที่จะใหกำเนิด
ลูกได้แล้วควรจะต้องคำนึง ถึงสุขภาพด้วย   เช่น โรคประจำตัวโรคทางพันธ์ กรรมเพราะสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อชีวิต สมรสได้ ดังนั้นจึงมีควรตรวจสุขภาพ และถ้าพบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บต้องรักษาให้หายเสียก่อน

2.3วุฒิภาวะทางอารมณ์นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับผู้ครองเรือนเพราะวุฒิภาวะ ทางอารมณ์จะเป็นผู้สุขุมรอบคอบ   มีเหตุผลมีความ รับผิดชอบ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถปรับตัวได้ดี

2.4 ระดับสติปัญญา คู่สมรสควรมีระดับสติปัญญาใกล้เคียงกันเพราะหากสติปัญญาแตกต่างกันมักจะคุยกัน ไม่รู้เรื่อง

 http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health03/04/contents/hs26.html 

3/3/56

การวางแผนครอบครัว - การคุมกำเนิด

การวางแผนครอบครัว คือ การที่สามีภรรยาวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีลูกเมื่อใด มีกี่คน โดยวิธีคุมกำเนิดแบบชั่วคราวไว้ในระยะต้องการเว้นระยะลูกให้ห่างและใช้วิธี คุมกำเนิดแบบถาวร การทำหมันเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดและตกลง กับสามี ภรรยา คิดร่วมกันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดคิด หากเราไม่วางแผน เมื่อมีลูกแล้ว เราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาอย่างเต็มที่ ชีวิตครอบครัวจะมีปัญหา ถ้าเราวางแผนครอบครัวไม่ดี เราอาจจะมีลูกมากเกินไป เราดูแลไม่เต็มที่เราจะทำให้ครอบครัวมีความสุขได้อย่างไร
หากไม่มีลูกหล่ะ ครอบครัวเราจะเป็นอย่างไร และหากมีลูกคนเดียว จะเพียงพอหรือไม่
ลูกเป็นของขวัญ ไม่ใช่เป็นภาระ หรือห่วงผูกคอ
บาง คนมีลูกหัวปี ท้ายปี จนทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลเขาได้อย่างดี และสร้างแรงกดดัน ให้กับครอบครัวมากเกินไปและไม่ควรจะปล่อยให้มีลูก โดยที่ เราไม่วางแผน เพราะบางครอบครัว เมื่อไม่วางแผน พอมีลูก อาจจะทำให้รู้สึกขมขื่นเวลาเลี้ยงลูก เพราะสภาพไม่พร้อม เช่น ภรรยาต้องทิ้งหน้าที่การงาน มาเลี้ยงลูก หรือ อายุยังน้อยไม่พร้อมจะเลี้ยงลูก ฯลฯ

แต่ละครอบครัวมีสิ่งที่เอื้อ อำนวยเลี้ยงลูกไม่เท่าเทียมกัน ไม่ควรเปรียบเทียบกันกับครอบ ครัวอื่นความจำกัด อาจจะทำให้เราเลี้ยงดูไม่ได้อย่างดีเพียงพอ เราจึงต้องวางแผน ไม่ใช่เลี้ยง ตามยถากรรม จะสร้างปัญหา ให้เกิดขึ้น ทั้งในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

ความสำคัญของการวางแผนครอบครัว
- ช่วยให้คู่สมรสที่เพิ่งแต่งงาน ได้มีโอกาสปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันก่อนมีลูก
- ครอบครัวมีความเป็นอยู่ดี ลูกมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูง
- คู่สมรสสามารถเว้นระยะการมีลูกหรือจำกัดขนาดของครอบครัวได้
- คู่สมรสมีโอกาสสร้างฐานะการเงินให้มั่นคงได้
- สุขภาพของผู้เป็นมารดาไม่ทรุดโทรม สามารถดูแลครอบครัวได้เต็มที่

ควรจะมีลูกเมื่อไร?
- มีความพร้อมด้านจิตใจ คู่สมรสที่ต้องการมีลูกเท่านั้นจึงควรจะมีลูกได้ คู่สมรสจะต้องเตรียมใจที่จะได้ชื่นชมลูกที่เกิดมา
- สามีภรรยาที่มีการปรับตัวในชีวิตสมรสดีเท่านั้นที่ควรจะมีลูก
- เมื่อสุขภาพร่างกายของมารดาแข็งแรงดี จะเป็นผลทำให้ลูกที่เกิดมา มีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตดี
- เมื่อมีความพร้อมด้านเศรษฐกิจการมีลูกจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาก คู่สมรสควรคำนึงถึง
- เมื่อมีเวลาที่จะดูแลลูก การที่ลูกจะเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น กับลูกของบิดามารดา

การคุมกำเนิด คือการป้องกันการปฏิสนธิ ด้วยวิธีการต่างๆ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1. การคุมกำเนิดแบบถาวร (Permanent Contraception) เป็นการป้องกันการปฏิสนธิหรือการตั้งครรภ์แบบถาวร ได้แก่
     - การทำหมันชาย (Vasectomy)
     - การทำหมันหญิง (Tcbal Sterilazation)
2. การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว (Temporary or Reversible Contraception) เป็นวิธีที่มีผลเฉพาะขณะที่ใช้ เมื่อเลิกใช้แล้ว ก็จะกลับมาตั้งครรภ์ได้ตามปกติ เช่น
     - สำหรับเพศชาย
              การใส่ถุงยางอนามัย
              การหลั่งน้ำอสุจินอกช่องคลอด
     - สำหรับเพศหญิง
              การรับประทานยาคุมกำเนิด
              การฉีดยาคุมกำเนิด
              การใช้ยาครีบสอดช่องคลอด
              การใช้หมวกยางครอบปากช่องคลอด
              การนับระยะปอดภัย
              การใส่ห่วงอนามัย           

หน่วยงานที่ให้บริการวางแผนครอบครัว
- โรงพยาบาลทุกแห่ง
- กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
- สถานีอนามัย
- ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก
- ศูนย์การแพทย์อื่นๆ

เขียนโดย Webmaster

ข้อมูลจาก : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=307

1/3/56

ควรทานอาหารอย่างไร ไม่เสี่ยงเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน

ร่างกายของคน ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์  คุณค่าของอาหารที่ทานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยให้แข็งแรงเพื่อสู้กับโรคร้าย เชื้อโรค แบคทีเรีย สามารถต้านอนุมูลอิสระที่ส่งผลให้ร่างกายของเราอ่อนแอ ส่งผลให้เจ็บป่วยได้ง่ายเนื่องจากสภาวะร่างกายของเราขาดการดูแล อายุที่มากขึ้น สุขภาพร่างกายของเราถูกดึงพลังงานไปใช้มากขึ้น ความเครียด  อาหารที่ทานขาดคุณค่าทางโภคชนาการที่ดี ทานไม่ครบทั้ง 5 หมู่ คุณผู้ชายทั้งหลายส่วนมากมักไม่ดูแลสุขภาพได้ดีนัก โดยเฉพาะเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ มีอาการบ่งบอกว่าร่างกายกำลังไม่แข็งแรงคุณผู้ชายทั้งหลายมักไม่ยอมเสียเวลา ต่อสุขภาพปล่อยประละเลยจนทรุดโทรม ส่วนมากมักจะคิดว่าทานยาลดอาการต่างๆไปก็เดี๋ยวก็หาย รักษาแบบวันเว้นวันโดยไม่รู้เลยว่า เชื้อโรคบ้างโรคชอบสะสม ไม่แสดงอาการออกมารู้ตัว ค่อยๆทำลายสุขภาพอย่างช้า คุณผู้ชายส่วนใหญ่จะใช้ร่างกายแบบผิดๆมากมายหลายๆด้าน วิถีการดำรงค์ชีวิตแบบผิดๆ เช่น สูบบหรี่จัดเกินไป ทานอาหารที่ไม่มีคุณค่า อาหารประเภทไขมันเยอะๆ อาหารที่ไม่สะอาด หรือ แม้กระทั้งการดื่มสุรา พักผ่อนไม่เพลียงพอ ความเครียดสะสมที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง ป่วยได้ง่าย ภูมิต้านทานภายในร่างกายไม่เพียงพอ ป่วยเป็นโรคทางจิต โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หล่มปากอ่าว หลั่งเร็วเสร็จไว เซ็กเสื่อม  จนขาดความเป็นชานไม่สมชายชาตรี สุดท้ายแล้วจะส่งผลให้ชีวิตคู่ ความรัก ครอบครัว เรื่องบนเตียง เซ็กส์ สุดท้ายแล้วกว่าคุณจะแก้ปัญหาได้ก็หมดความเป็นชายเสียแล้ว คุณอยากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือ  นกเขาไม่ขันเพราะอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรอ

เรา หวังเป็นอย่างยิ่งให้คุณได้รองตระหนักถึงสุขภาพที่ดี ดูแลสุขภาพแต่ตอนนี่ไม่ใช้เพื่อใคร นั้นเพื่อตัวของคุณเองเพราะเราไม่อยากให้คุณเป็นกลุ่มเสี่ยง ตกเป็นผู้ป่วยเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งเร็วเสร็จไว อาจดูยากไปนิดที่จะทำให้คุณรักสุขภาพ ต้องใช้เวลาดูแลสุขภาพร่างกายของคุณเองอย่างจริงจัง เพิ่มความรัก การเอาใจใส่ต่อสุขภาพของคุณสักนิดคุณจะเข้าใจว่าการที่เราปรับเปลี่ยนการใช้ ชีวิตประจำวันในการเลือกทานอาหารที่มีประโยขน์ วิตามินดีๆที่มีคุณค่า สารอาหารและสุขภาพจิตที่ดี ไม่ใช้เรื่องยากอย่างที่คิดเลยจริงๆ คุณผู้ชายทั้งหลายอยากทราบไหมว่า อาหารที่คุณผู้ชายควรระวังเป็นพิเศษ มีอะไรบ้าง ? เราจะกล่าวถึงการทานอาหารที่สามารถทำให้คุณเจ็บป่วยได้ โดยตรงต่อสุขภาพส่งผลให้คุณป่วยได้โดยตรงและทางอ้อม โรคที่สามารถทำให้ร่างกายคุณอ่อนแอและเกิดสภาวะแทรกซ่อนได้ง่าย ต้องศึกษาและระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับ เรามาดูกันสิว่า โรคร้ายที่ทำให้คุณหมดความเป็นชาย โรคที่ส่งผลให้คุณป่วยเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพ นกเขาไม่ขัน หล่มปากอ่าว อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งเร็ว เสร็จไว ควรทานอาหารอย่างไร เพื่อไม่ให้ทราบถึงกลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ เริ่มจากสุขภาพภายในจิตใจคุณก่อนนะครับ ชีวิตที่เป็นสุข สภาพจิตใจที่สมบูรณ์ ลกภาวะความเครียดลงและพยายามทำชีวิตให้ มีความสุข คุณผู้หญิงที่เป็นดั่งตัวแทนของความรัก ความเข้าใจใส่ สามารถศึกษาบทความนี่เรานำมาเติมเต็ม ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชายได้นะครับ ควรทราบว่าอาหารแบบไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทำให้ร่างกายคุณป่วยได้ง่าย ดังนี่

ทานอาหารอย่างไรถึงจะไม่เสี่ยงเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพ คุณควรลดอาหารที่มีไขมันสูง :
ไขมันที่ทำให้คุณอ้วน รูปร่างที่ไม่หน้าโสภา แต่งตัวเสื้อผ้าก็หายาก ไม่แค่นั้น ไขมันยังทำให้ระดับฮอร์โมนเพศของคุณผู้ชายขึ้นสูง ส่งผลให้ร่างกายของคุณอ่อนแอได้ง่าย เชื่อไหมว่า ระดับออร์โมนทางเพศมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งที่ต่อมลูกหมากได้ง่าย นั้นเพราะไขมันที่ไปอุดตันตามร่างกายทำให้เลือดลมเดือนไม่ดี การที่อวัยวะเพศของคุณผุ้ชายจะทำงานได้ปกติคือเลือดต้องหล่อเลี้ยงลงไปที่ ลูก อัณทะได้ตามปกติ ไม่มีตัวกันที่ทำให้การหลั่งของเลือดติดขัด อ้วนทำให้เหนื่อยง่าย หัวใจที่ต้องการเซ็กก็ต้องหลังด้วยเลือด เมือความอ้วนทำให้ความต้องการทางเพศคุรลดลง ไขมันอุดตันมากขึ้น ส่งผลให้ร่างกายคุณอ่อนแอ คุณผู้หญิงที่ทานอาหารประเภทไขมันเยอะสามารถทำให้เป้นโรคมะเร็งเต้านมได้ เช่นกัน ทีมงานของเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิจัยสุขภาพว่า อาหารเป้นเภทเนื้อสัตย์ โดยเฉพาะเนื้อแดงจะมีไขมันแทรกอยู่ไม่น้อยนะครับ ควรเลือกทานอย่างระมัดระวังอย่าทานมากเกิดไป ควบคุ้มอาหารระวังอย่าให้อ้วนเพราะ อายุที่มากขึ้นการเผาผลานในร่างกายก็ลดน้อยลง

ทานอาหารอย่างไรถึงจะไม่เสี่ยงเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพ ลดอาหารประเภทแป้งทานผักผลไม้ ถั่วเหลืองช่วยได้:
คุณทราบหรือไม่ว่า ถั่วเหลือสามารถช่วยชะลอความรุนแรงของมะเร็งได้ โดยเฉพาะมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก เพราะถ่วเหลือมีโปรตีนทีมีคุณค่าเป็นฮอร์โมนพืชที่เรียกว่า ไฟโตเอสโตเจน  โปรตีนที่ได้มาจากฮอร์โมนไฟโตเอสโตเจนสำหรับผู้ชาย ช่วยทำให้สมดุลในร่างกายของคุณผู้ชายคงที่ ปรับฮอร์โมนให้นิ่งและไม่เยอะเกินไป คุณควรเลือกทาน ผัก ผลไม้ และ เมล็ดธัญพืชต่างๆ โดยนักวิจัยโดยทั่วโลกต่างก็ยืนยันให้เราทราบอยู่แล้วว่า ผัก ผลไม้ ช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะผักผลไม้ที่อุดมด้วยสาร แคโรทีนอยด์ มักจะได้จากผัก ผลไม้ที่เป็นสีแดง ส้ม เหลืองมีอยู่ใน ส้ม แครอท ฟักทอง และผักคะน้าด้วยเช่นกัน ส่วนในธัญพืช  ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ จะมีสารไอโซฟลาโวนอยด์สูง สามารถช่วยลดหรือต้านโรคมะเร็งได้ ทานมะเขือเทศเยอะได้ยิ่งดีครับ จะเป็นมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนจากการปรุงอาหารก็ได้ครับ เพราะมะเขือเทศที่ผ่านการปรุงโดนความร้อนจะปล่อยสารไลโคตีนออกจากผนังเซล์ล ได้ดีมากกว่ามะเขือเทศดิบช่วยให้ร่างกายของเราดูดซึ่มได้ดี ต่อต้านมะเร้งได้มากขึ้นครับ

ทานอาหารอย่างไรถึงจะไม่เสี่ยงเป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพ ควรลดอาหารที่มีรสชาติเค็ม :
อาหารที่มีลดชาติ เค็ม อยู่ในกลุ่มอาการที่มีโซเดียมสูง สามารถทำให้ร่างกายคุณสูญเสียแคลเซียม เนื่องจากอาหารที่รสชาติเค็มจะทำให้คุณปัสสาวะมากกว่าปกติทำให้น้ำที่หล่อ ลืนในร่างกายลดน้อยลง ผิวจะกรานขึ้น และ ทำให้กระดูกของคุณเปราะเร็วมากขึ้น คุณผู้ชายจึงควรลดอาหารที่มีลดชาติเค็ม ที่มีส่วนทำให้เกิดสารโซเดียม ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มอาหารประเภทเกลือ ซีอิ้ว น้ำปลา เต้าเจี้ยว แหนม ไข่เค็ม ปลาเค็ม เต้าหู้ยี และ ขนมขบเคี้ยวทอดกรอบต่างๆ อาหารประเภทนีจะทำให้คุณน้ำหนักตัวขึ้นง่าย มีพุงง่าย ของทอด แกงกระทิ ของมัน ขนมทานเล่นยิ่งเคี้ยวยิ่งเพลินนั้นและตัวดี อาหารที่กล่าวถึงเป็นกลุ่มอาหารที่มีแคลเซียมต่ำ ไม่ค่อยมีคุณค่า และ ทำให้ร่างกายเผาผลานนัก
http://www.เสื่อมสมรรถภาพ.

27/2/56

เซ็กซ์ให้ผลดีต่อสุขภาพจริงหรือ

เซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติ เซ็กซ์ เซ็กซ์ เป็นความสุขของครอบครัวอย่างหนึ่ง แม้บางคนมิได้ชอบหรือรู้สึกพิสมัยกับเรื่องนี้นัก แต่ทุกคนย้อมอยากได้ความรัก ที่หญิงและชายต่างรู้สึกดีๆต่อกัน ผูกพันธ์กัน จึงจะทำให้ชีวิตคู่สมบูรณ์แบบมากขึ้น ยิ่งนานวัน เรื่องของกิจกรรมต่างๆก็ต้อง เรียนรู้  หาข้อมูลและดูแลร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้น  เซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติอาจเปรียบเหมือนเรื่องสิว สิวที่ยังไง ยังไงทุกคนก็ต้องเป็น แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า คนชอบหรือคนไม่ชอบจะเป็นเรื่องไม่ดีนะค่ะ เรื่องนี้มันถูกสร้างขึ้นมาคู่กับมนุษย์อยู่แล้ว ทุกอย่างต้องเรียนรู้ เข้าใจ และ หาทางออกเพื่อความสุขของครอบครัว และ ชีวิตคู่ ทว่าความจริงแล้วคนส่วนใหญ่มักกลัวที่จะได้รู้ว่า ตัวเองมีข้อผิดพลาด การขาดประสบการณ์ในเรื่องนี้ ความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติยังไงก็ศึกษาได้เพียงแค่คุณเปิดใจรับฟัง ฝึกเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับมันก็เพียงพอแล้ว เซ็กสามารถเรียนรู้ได้จากสัญชาตญาณของธรรมชาติ ลองมาดูกันนะค่ะ ว่าเรื่องไหนที่คุณยังไม่รู้ไม่เข้าใจ เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ หรือ รู้แล้วแต่เข้าใจกันผิดๆ เกิดปัญหาทำให้เรื่องของเซ็กเริ่มหายไป เรื่องกิจกรรม หรือ สภาวะร่างกายที่ขาดการดูแลก็เริ่มอ่อนแอลง คุณผุ้ชายก็เกิดปัญหาโรคเสื่อมต่างๆ เสื่อมสมรรถภาพ นกเขาไม่ขัน หลั่งเร็ว เสร็จไว ล้มปากอ่าว หรือ แม้แต่ไม่แข็งต้องทำอย่างไรดี  ส่วนคุณผุ้หญิงก็กำลังมองหาคลีนิคศัยกรรมทำรีแพร์ อยากให้ช่องคลอดกระชับ เกิดปัญหามีลม หลวม รูไม่ฟิต หน้าอกไม่เต่งตึ่ง ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติ มีกลิ่น ระดูขาวเยอะ ผิวพรรณเหี่ยวและฮอร์โม้นเพศเริ่มหายไป เริ่มเข้าสู่วัยทองต้องทำอย่างไรดี
เซ็กซ์ให้ผลดีต่อสุขภาพจริงหรือ!!!
     เซ็กซ์ช่วยให้คุณคลายเครียดได้คุณคิดว่าจริงหรือไม่ :  เชื่อไหมว่า การมีซ็กซ์นั้นไม่ใช่แค่เพียงปลอดปล่อยอารมณ์แต่เพียงอย่าง เดียว แต่นั้นหมายถึงเซ็กซ์สามาถปลดปล่อยความตึงเครียด จากสมองได้ และ ช่วยในเรื่องของจิตใจได้เช่นกัน ในขณะที่คุณมีกิจกรรมนั้น ร่างกายจะค่อยๆผ่อนคล้ายความตึ่งเครียดได้ทุกส่วน ในขณะเสร็จกิจแล้วร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมา เมื่อนั้นก็เกิดความว่างเปล่า รู้สึกโล่งสบายปลดปล่อยได้เป็นอย่างดี คุณสามารถสั่งเกตุได้จาก เมื่อเสร็จกิจแล้วคู่รักบางคู่ มักจะเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว นั้นไม่ใช่ความอ่อนเพลียจากการมีเซ็กซ์ แต่เป็นการที่สมองได้หลั่งสารอะรีนนาลีน ซึ่งเป็นสารแห่งความสุขเกิดขึ้นได้จากภายในจิตใจ สมองผ่อนคล้าย ร่างกายสดชื่น
     
     เซ็กซ์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายคุณได้ใช่หรือ :  คุณทราบไหมว่า การมีเซ็กซ์เป็นประจำ จะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเริ่มเป็นปกติ มีผลวิจัยพบว่า การมีเซ็กซ์ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้เลือดเข้าไปสูบฉีดหัวใจได้เป็นอย่าง ดี ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงวัย วัยทอง หรือ คนหนุ่มสาวทั่วไปก็ช่วยได้ เมื่อการสูบฉีดของหัวใจเป็นปกติ การไหล่เวียนของเลือดจะดีขึ้นตรงนี้สามารถช่วยลดปัญหาเส้นเลือดตีบตันได้นะ ค่ะ  เมื่อเซล์ลในร่างกายทำงานเป็นอย่างดี ส่งผ่านไปเลี้ยงสมองเพื่อให้ทำงานในระบบของเลือด ตรงเข้าผ่านจุดต่างๆของร่างกาย จะคัดหลั่งสารออกซิเจนโดยธรรมชาติให้กระบวการทำงานของทุกส่วนเป็นปกติ เพราะเซ็กซ์นั้นก็เปรียบเหมือนการที่เราได้ออกกำลังกายอีกแบบหนึ่ง เซ็กซ์ไม่ใช่เพียงแต่เป็นเรื่องความสุขของกามรมณ์เท่านั้น แต่ยังมีดีไปกว่านั้น เซ็กซ์สามารถสร้างสายใย สารสมดุลให้แก่ร่างกาย  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กระตุ้นการทำงานของเลือดและสมอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายของคุณให้แข็งแรงได้ ที่สำคัญคุณสาวๆทั้งหลายยังได้ในเรื่องของการสร้างฮอร์โม้น เป็นฮอร์โม้นความสาว ฮอร์โม้นของความวัยเยาว์ด้วยนะ เซ็กซ์ทำให้ผิวพรรณ สดใส เลือดลมเดินดี เกิดความสุขที่ใบหน้าสีหน้าของความแฮปปี้จะทำให้คุณยังดูดีขึ้นอย่างแน่นอน ค่ะ 
   
     เซ็กซ์ ช่วยให้อวัยวะเพศทำงานได้เป็นปกติ : เมื่อธรรมชาติสร้างให้คุณผู้ชาย มีอวัยวะเพศที่สามารถยืดและหดได้ สามารถสอดไส้เข้าไปในอวัยวะเพศของคุณผู้หญิงแล้วเกิดปฎิกิริยาทางธรรมชาติ เกิดกิจกรรมระหว่างคนสองคนบนเตียง ทำให้ส่วนที่จำเป็นที่สุดของมนุษย์ได้ทำงาน กระบวนการความแข็งแรง สัญญาติญาณของคุณผู้ชายจึงเกิดขึ้น เมื่อหลั่งน้ำกามออกมาแล้วนั้นคือส่วนหนึ่งของคุณค่าที่ธรรมชาติให้มา การทำงานในส่วนตรงนั้นจึงเป็นแบบมีกระบวนการ ก่อนที่จะขยายใหญ่ขึ้นในขณะที่ปลุกเล้า อารมณ์เซ็กซ์เกิดขึ้น ส่งผ่านสมอง เลือดลมเริ่มสูบฉีด ไหล่ลงที่ลูกอัณทะ บันจบไปที่อวัยวะเพศทำให้ชายสมเป็นชายได้ แต่หากเกิดปัญญาเสื่อม อวัยวะเพศไม่ทำงาน นกเขาไม่ขัน หลั่งเร็วเสร็จไว แบบนี้ควรแก้ไข
ที่มา www.เสื่อมสมรรถภาพ.com